بازرگانی سرو خراسان

عمده فعالیت بازرگانی سرو واردات الکترود، سیم و سنگ برش در ایران می باشد. این بازرگانی که از سابقه ی فعالیتی 50 ساله برخوردار است، یکی از بخش های عمده واردات این محصولات را بر عهده دارد. گروه مشاورین اقتصادی رفتار در راستای بروزرسانی این بازرگانی بزرگ و همسو کردن آن با تکنولوژی و علم تبلیغات روز، تلاش های بسیاری کرده و موفق نیز بوده است.