دانشگاه فردوسی

آیا رفتار مردم در زمینه صداقت در فرهنگ های متفاوت متغیر است؟ تا چه حد؟

این پروژه که از پروژه های پژوهشی این گروه می باشد، به بررسی رفتاری-‌‌ شناختی 6 گروه مختلف از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به جامعه آماری 176 نفر می‌پردازد و پاسخ سوالات فوق را با مقایسه‌ی نتایج آزمایش مشابه پروفسور دن آریلی که در ایالات متحده آمریکا برگزار کرده است، می‌دهد.

این بررسی موفقیت آمیز برای اثبات کاربرد اقتصاد رفتاری در جوامعی با فرهنگ متفاوت از کشورهای غربی مانند کشورمان ایران انجام شد.

نتایج این آزمایش ها که با همکاری پروفسور دن آریلی انجام شده، در قالب مقاله در حال انتشار است.