همکاری با فرش گستر

مراحل تکمیل پروژه مشاوره گروه رفتار در فرش گستر به صورت زیر انجام شده است: در دو جلسه اول با مدیران مجموعه، مفاهیم اولیه اقتصاد رفتاری توضیح داده شد، مثال هایی از استفاده ی این علم در عمل و دلایل نیاز این مجموعه به خدمات مشاوره گروه رفتار برای مدیران مجموعه ارائه شد. سپس با حضور در مجموعه فرش گستر به بررسی و ارزیابی دقیق مجموعه بر اساس نظریه های اقتصاد رفتاری و روانشناسی پرداختیم. برای کامل کردن بعضی از ایده های مورد نیاز به بازار مرکزی فرش نیز مراجعه کردیم و حضور فرش گستر را در نمایشگاه برندهای لوکس تحلیل کردیم. سپس با بررسی جلسات متعدد چالش ها و راه حل ها را تعیین نمودیم و آن ها را در قالب پیشنهادات و ایده هایی که اغلب از جنبه رفتاری شکل گرفته بودند ارائه کردیم. سپس در جلسه ای ضمن جمع بندی با مدیران فرش گستر اهدافی را در نظر گرفتیم و اجرای بخشی از ایده ها را آغاز کردیم.