اینبار “ترنم صارمی” مقاله ای در مورد فشار های اجتماعی که بر خرید ها و تصمیم هایمان تاثیر می گذارد در روزنامه خراسان بیست و پنجم آبان ماه نوشته است.
با گذشت یک ماه از شروع چاپ مقالات گروه اقتصادی رفتار در روزنامه خراسان، امروز با توضیح چهارمین نابخردی ذهن انسان در تصمیم گیری در کنار شما هستیم.
در این مقاله “فشار اجتماعی چیست؟”
“استفاده از فشار اجتماعی برای فروش بیشتر”
“بیش از نیاز غذا سفارش دادیم”
و “علم اقتصاد رفتاری و فشار اجتماعی” را مطالعه خواهید کرد.
برای بررسی این مقاله، به صفحه ۸ روزنامه خراسان امروز، یا آدرس قرار داده شده در این خبر مراجعه فرمایید.