بعد از مذاکرات لازم با سردبیر بخش اقتصاد روزنامه خراسان، امروز به دعوت سردبیر این روزنامه، جلسه اى با حضور اعضاى تحریریه بخش اقتصاد و گروه اقتصادى رفتار برگزار شد.
طبق درخواست سردبیر صفحه ى اقتصاد در این جلسه ایده ها و مطالب پیشنهادى خود را مبنى بر آشنایى عموم مردم با نابخردى هاى ذهن انسان در هنگام خرید یا فروش اعلام کردیم.
با توجه به استقبال حاضران جلسه از ایده، امیدواریم پس از انجام توافقات از این پس در روزنامه ی خراسان هم همراه شما باشیم