سوگیری ذهنی

سوگیری ذهنی

سه سوال زیر را بخوانید و در هر سوال بگویید به نظرتان کدام یک از دو مورد ذکر شده، عامل مهمتری در مورد مرگ و میر است. ۱- قتل یا خودکشی ؟ ۲- سیل یا بیماری سل ؟ ۳- طوفان یا آسم ؟ به پاسخ هایتان بیاندیشید. برخی از شما فکر می کنید قتل، سیل […]