بالاتر از مطلوبیت

بالاتر از مطلوبیت

قبل تر که در مورد هنجار های اجتماعی و بازار نوشته بودیم، به آتش نشان ها اشاره کردیم. آتش نشان هایی که از لحاظ هنجار های بازار و اقتصادی، هیچ توجیهی برای شغل پر دردسر و خطرناکشان وجود نداشت. شاید امروز، درک این موضوع برایمان قابل لمس تر باشد. حاضرید چقدر حقوق بگیرید تا جانتان […]