تمرین ذهنی، توهمی بی فایده یا واقعیتی معجزه گر؟ – بخش دوم

تمرین ذهنی، توهمی بی فایده یا واقعیتی معجزه گر؟ – بخش دوم

چرا شبیه سازی ذهنی موثر است؟ به این دلیل که ما نمی توانیم رویداد ها و توالی ها را بدون فراخوانی ماژول های مغزی یکسانی که فعالیت های فیزیکی واقعی را فراخوانی می کند، تصور کنیم. اسکن های مغزی حاکی از آن است که هنگامی که افراد نور ناگهانی را تصور می‌کنند، قسمت تصویری مغزشان […]

تمرین ذهنی، توهمی بی فایده یا واقعیتی معجزه گر؟ – بخش اول

تمرین ذهنی، توهمی بی فایده یا واقعیتی معجزه گر؟ – بخش اول

گمان نمی کنم کسی تا کنون اسم تمرین ذهنی به گوشش نخورده باشد، بارها مباحث کامل و مفصلی از تمرین ذهنی در مورد مسائل مختلف ارائه شده است. اینکه در ذهنتان موقعیتی را تصویر سازی کنید و آن طور که ترجیح می دهید شرایط را جلو ببرید. از گروهی از دانشجویان دانشگاه UCLA خواسته شد […]